Fırsatçılarar Karşı `Genel Emir` Çıkartıldı

RİZE Valisi Erdoğan Bektaş, döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar üzerine yaşanan durumdan ‘fırsatçılık’ yapıp fahiş fiyat ve stoklama yapan kişilere karşı mücadele ettiklerini belirtti. Bektaş, vatandaşların mağduriyetini ve haksız rekabeti önlemek adına ‘Genel Emir’ yayınladıklarını duyurdu.

Fırsatçılarar Karşı `Genel Emir` Çıkartıldı

Rize Valisi Erdoğan Bektaş yaptığı açıklamada, fırsatçılara karşı mücadele içerisinde olacaklarını belirterek, “Vatandaşlarımızın refah, huzur ve mutluluğunun sağlanması, temel hak ve hürriyetlerinin korunması, piyasa koşullarında sunulan mal ve hizmetlere erişiminin güvence altına alınması Devletimizin asli görevleri arasındadır.Maalesef bazı piyasa oyuncularının dövizde meydana gelen dalgalanmayı fırsat bilip iyi niyet ve dürüstlük ilkelerini ihlal ederek vatandaşlarımıza sunulan mal ve hizmetlere piyasa koşullarının üzerinde fahiş fiyat uyguladığı; bazı ürünleri ise stoklarında bekleterek doğabilecek daralmanın yaratacağı baskı yoluyla, haksız rekabet şartlarında, vatandaşlarımızı ızrar edecek, makul, meşru, ölçülü olmayan sebepsiz zenginleşmeyi amaçladıkları değerlendirilmektedir. “ dedi.

‘GENEL EMİR’İN YAYINLANMASI KARARLAŞTIRILDI

Bektaş, Valiliğin her türlü tedbirleri aldığını söylerek, “Bu gayri meşru maksata yönelik eylemler tür ve vasıflarına göre ilgili mevzuatlarında yasaklanmış ve müeyyidelendirilmiş, yetkili Devlet kurumlarınca da takip ediliyor olmakla birlikte aynı zamanda toplumun genel düzen, dirlik, güven ve sosyo-psikolojik duruş ve direncini ciddi anlamda tehdit eden boyutlarıyla da bir kamu düzen-güvenliği sorununa dönüşebilme mahiyeti taşımakla; Valiliğimizi yasal takip ve müeyyidelendirmelerin yanı sıra idari tedbirler almaya yönlendirmiştir. 

Haksız kazanç ve sebepsiz zenginleşmenin önüne geçmek, hemşehrilerimizin mağduriyetlerine mani olmak, haksız rekabeti engellemek ve iyi niyetli bütün işletme ve tarafların meşru haklarını yasal ihlallere karşı korumak maksadıyla bu Genel Emir’in yayınlanmasına karar verilmiştir.” diye konuştu.

ANAYASA’DAN ÖRNEK

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 167’nci maddesinde yer alan “Devlet para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirler alır” maddesini hatırlatan Bektaş, İl İdaresi Kanunu, Kabahatler Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanununda ilgili maddeleri örnek göstererek tedbirler alındığını belirtti.

‘GENEL EMİR’ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Bektaş, Kamu düzeni ve güveninin korunması, vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin önlenmesi ve haksız rekabetin önüne geçilmesi amacıyla alınan tedbirler hakkında şu açıklamalarda bulundu:

“İlimiz sınırları içerisinde sunulan mal ve hizmetlerin makul, meşru gerekçe olmaksızın fiyatlarının yükseltilmemesi, Ürünlerin piyasaya arzlarının geciktirilmemesi ve stokçuluk yapılmaması, Satılan malın üretim yeri, ayırıcı özelliği, tüm vergiler dahil satış fiyatı, birim satış fiyatı, satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih, üretim yeri Türkiye olan mallar için Ticaret Bakanlığınca tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret şartlarına uyulması, Ürünlerde kullanılan etiketlerin tarife ve fiyat listelerinin üzerindeki rakam ve harflerin okunabilir, düzgün, eksiksiz, gerçeğe uygun, yeterli büyüklükte ve başka rakam, kelime ve işaretlerle karışıklığa sebebiyet vermeyecek şekilde kullanılması, Tarife ve fiyat listelerinin hangi mala ait olduğunun tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilmesi ve okunabilmesi hususlarına riayet edilmesi hukuki bir zorunluluktur.Aksi davranışlar Türk Ceza Kanunu veya ilgili özel mevzuatlarında suç olarak nitelenip müeyyidelendirilmiş ve mevzuat çerçevesinde ilgili/yetkili idare birimlerince takip, denetim ve müeyyidelendirilmeye tabi tutuluyor olmakla birlikte yukarıda sayılan hususlara hassasiyetle ve istisnasız uyulmasının Valiliğimiz Genel Emri ile bir kez daha teyiden, tekiden hatırlatılması, tarafların ikaz ve ihtarı gerekmiştir. Yasal zorunlulukların ihlali sonucunu doğuracak her türlü eylem bu Genelge ile yasaklanmıştır. Aksi davranışlar eyleme uygun özel müeyyide ile birlikte ve evveliyetle veya eylem başka bir kanuni müeyyideyi gerektirmiyorsa da, bu Genelgeye aykırılığı sebebiyle münhasıran Kabahatler Kanununun 32.maddesi çerçevesinde idari para cezası ile tecziye edilecektir.Bu hususta Valiliğimizce ilgili/yetkili idarelerle birlikte bütün Mülki İdare Makamları, genel ve yerel kolluk birimleri ve görevlileri takip, denetleme ve müeyyidelendirme hususunda yetkilendirilmiş ve talimatlandırılmıştır.Başta zabıta birimleri olmak üzere yetkili birimlerce denetim faaliyetlerine ağırlık verilecek, yapılan denetimler sırasında aksine hareket edenlerin tespit edilmesi halinde yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde adli ve idari işlemler yapılarak idari para cezası uygulanacaktır.”

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner300